Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Mało kto przywiązuje do niego uwagę. A jest bardzo ważny, zwłaszcza w sytuacji gdy dochodzi do sporu sądowego. Należy pamiętać, że to metryczka Waszej umowy ubezpieczenia. W nim wskazujecie co chcecie ubezpieczyć, na jaką kwotę i za ile. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia to dokument, który ustala warunki zawarcia umowy ubezpieczenia. Stanowi on integralną część umowy ubezpieczenia podpisywanej przez ubezpieczyciela i ubezpieczającego, analogicznie jak ogólne warunki ubezpieczenia – których nota bene żaden ubezpieczający nie czyta dopóki nie dojdzie do szkody. Umowa ubezpieczenia dla swej ważności nie musi być zawarta w formie pisemnej.

Choć ustawodawca w art. z art. 809 k.c. nałożył na ubezpieczyciela obowiązek potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia. Dokument ten to tzw. polisa. Jednakże nie ma przepisu, który czyniłby umowę ubezpieczenia nieważną jeżeli ubezpieczyciel nie wyda ubezpieczającemu polisy. Tym samym umowa ubezpieczenia może być zawarta w dowolnej formie. Jedynie postanowienia odbiegające od ogólnych warunków muszą być Wam przedstawione na piśmie PRZED zawarciem umowy.

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia to dokument, który ustala warunki zawarcia umowy ubezpieczenia.

Z reguły zawiera on ważne informacje na temat ubezpieczającego/ ubezpieczonego, a także dokładne ustalenia dotyczące warunków ochrony ubezpieczeniowej.

WAŻNE!!! – pytania zawarte we wniosku zależą przede wszystkim od rodzaju kupowanego ubezpieczenia. Na wszystkie pytania zawarte we wniosku musisz odpowiedzieć zawsze zgodnie z prawdą. Informacje nie prawdziwe bądź błędne mogą mieć negatywne konsekwencje przy rozpytywaniu roszczeń z konkretnej umowy. Jednakże zgodnie z art. art. 815. § 1. k.c. – w razie zawarcia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. I ten ostatni wskazany przeze mnie zapis wielokrotnie przesądza o wyniku sporu sądowego.

Zobacz wniosek